PHP/cURL

<?php

$loginpassw = 'username:password';
$proxy_ip = '192.168.1.1';
$proxy_port = '12345';
$url = 'http://www.domain.com';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, $proxy_port);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYTYPE, 'HTTP');
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy_ip);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYUSERPWD, $loginpassw);
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $data;

?>

  • 2 Корисниците го најдоа ова како корисно
Дали Ви помогна овој одговор?